Loading
Aden Denetim'e HoşgeldinizAden Denetim'e HoşgeldinizAden Denetim'e Hoşgeldiniz
+ 90(212) 608 2020
bilgi@adendenetim.com
Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Bulvarı No:89 D:6

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ

Tarih : 20.04.2024

Sayı : ADEN/2024-8

Konu : TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ

 Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında
olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı
finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca
düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. Bu kapsamda örneğin; 

>Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, 

>Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin, 

>İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü
tahsilat ve ödemelerin7.000 TL haddini aşması durumunda, aracı finansal kurumlar
kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile
tevsik edilmesi zorunludur.


AYNI GÜNDE AYNI KİŞİ VEYA KURUMLARLA YAPILAN İŞLEMLER


Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000.-TL nı aşması
durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı
işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla
yapılması zorunludur.


Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B) Ltd.
Şti.’nden sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal alımları
gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd. Şti.’nden aynı
günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi aştığından, son
iki işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar
kanalıyla yapılması gerekmektedir.


Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda (A) A.Ş. ile
(B) Ltd. Şti.’ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.


KISIM KISIM YAPILAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER


Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında 7.000.-TL nı aşması
halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate
alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar
kanalıyla gerçekleştirilecektir.

Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet karşılığında
12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet bedelini 1.000 TL’lik
taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği
tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak,
sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve
ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.


 Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda serbest
meslek erbabı (C) ile (D) A.Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır


KAPSAMDA OLMAYAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer
alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye
işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin, 

b) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye
piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin, 

c) 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89/14391 sayılı Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin
yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin, 

ç) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve
ödemelerin, 

d)Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin 

e) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel
idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu
kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi
olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli
kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale
işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin
aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. CEZA UYGULAMASI 

Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna uyulmaması
durumunda Vergi Usul Kanununun Mükerrer Madde 355 göre; İşleme konu tutarın % 5’i
nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir yıl için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2023 yılı
için 5.500.000.-TL nı geçemez.


Saygılarımızla,

ADEN DENETİM
(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan ADEN DENETİM sorumlu olmayacaktır.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)
Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)