Loading
Aden Denetim'e HoşgeldinizAden Denetim'e HoşgeldinizAden Denetim'e Hoşgeldiniz
+ 90(212) 608 2020
bilgi@adendenetim.com
Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Bulvarı No:89 D:6

2024 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK TARİHLERİ2023 Defter Hadleri

  • Home
  • Haberler
  • 2024 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK TARİHLERİ2023 Defter Hadleri

2024 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK TARİHLERİ

MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir

c)-Envanter Defteri

2)-Kolektif ve Komandit Şirketler

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir

c)-Envanter Defteri

d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)

3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

13/12/2017 Tarihli Resmî gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme

Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulmaktadır.

4)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

13/12/2017 Tarihli Resmî gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Serbest

Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda

tutulmaktadır.

5) Gerçek Usule Tabi Çiftçilerin Tutacağı Defterler:

Çiftçi İşletme Defteri: Zirai işletme hesabı esasına göre kazancı gerçek usulde tespit olunanların

(çiftçiler) tutmuş oldukları defterdir.

13/12/2017 Tarihli Resmî gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Çiftçi

İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda

tutulmaktadır.

Çiftçiler, diledikleri takdirde Çiftçi İşletme Defteri yerine BİLANÇO esasına göre de defter tutabilirler.

(GVK Md.59)

Defter Beyan Sisteminde tutulan defterler için İlk müracaat, açılış ve kapanış işlemleri:

1. DEFTER BEYAN SİSİTEMİNE MÜRACAT: Defter-Beyan Sistemini İLK DEFA kullanmaya başlayacak olan

mükellefler takvim yılından önceki ayın son gününe (31 Aralık) kadar (bugün dahil)

www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi

aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

2.İlk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen

faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde GİB

tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı Vergi Usul Kanun’da öngörülen tasdik hükmündedir.

3. Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, Vergi Usul Kanun’u kapsamında geçerli kanuni

defter olarak kabul edilmektedir.

4. Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların

kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

5. Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar GİB

tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

❖ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

1)- ANONİM ŞİRKETLER

a) -Yevmiye Defteri

b) -Defteri Kebir

c)- Envanter Defteri

d) -Damga Vergisi Defteri

e)- Yönetim Kurulu Karar Defteri

f) -Pay Defteri

g) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

• Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri

yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların

yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği

Geçici Madde -3/1)

2)-LİMİTED ŞİRKETLER:

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Pay Defteri

e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

• Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları

bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir.

(Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)

• Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli

yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle

açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERİ HAKKINDA AÇIKLAMA: (Bu defterin tutulması

zorunlu değildir.)

Bu defteri tutmak İSTEMEYENLER; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve

müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun

şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine

kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.

Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere A.Ş

yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve

müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci

fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması

halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine

kaydedilemez.

3)- KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER:

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki

defterleri tutacaktır.

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

e) Yönetim Kurulu Karar Defteri

f) Pay Defteri

DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

DİĞER DEFTERLER:

(Yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç halinde tutulması gereken defterler)

İmalat defteri,

Kombine imalatta imalat defteri,

Bitim işleri defteri,

Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,

Ambar defteri,

Anonim Şirketler ve Damga Vergisi için SÜREKLİ mükellefiyetti olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ

tutmak zorundadır.

❖ DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI:

Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre:

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal

hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR);

2. Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap

döneminden önce gelen son ayda;

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf

değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma

tarihinden başlayarak on gün içinde;

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya

mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

5- Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve

Kooperatiflerin İlk kuruluşunda kullanmak zorunda oldukları defterlerinin tamamı ticaret sicilinde

onaylatılacaktır

❖ TASDİK YENİLEME (ARA TASDİK) (VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17–18)

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit

edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

❖ ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME) YAPILABİLECEK DEFTERLER:

1- Yevmiye defteri, (Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

2- Defteri kebir,

3- Envanter defteri

4- A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, (Ara tasdik yapılmadan önce kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

5 – Damga Vergisi Defteri

❖ KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ) YAPILACAK DEFTERLER: (TTK MD 64/ 3, 5)

1)-Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna

kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)

2)- Bilanço esasına göre defter tutan TÜM MÜKELLELERİN YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet

döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu)

Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILMAZ.

❖ E-DEFTER TUTANLAR; YEVMİYE VE DEFTER-İ KEBİR DIŞINDAKİ DEFTERLERİ NOTERE TASDİK

ETTİRECEKLER:

E- defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, Tutmak zorunda oldukları

defterleri kâğıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.

E-DEFTER’E GEÇİŞ TARİHİLERİ

SEKTÖR AYRIMI OLMAKSIZIN TÜM MÜKELELFLER İÇİN E-FATURA VE

E-DEFTER’E GEÇİŞ TARİHLERİ:

• ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri

nedeniyle EPDK’ndan lisans alan işletmeler ile ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal,

inşa veya ithal edenler; lisans alımı, imal, inşa veya ithalin yapıldığı ayı izleyen dördüncü ayın

başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

• Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşanlar, işe başlama tarihinden

itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına

geçiş yapmak zorundalar.

• İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı KDV

Kanununun 11’inci maddesine göre mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile

yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet

etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz

konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

GAYRİMENKUL & MOTORLU ARAÇ ALIM-SATIM VE KİRALAMA İŞİ YAPANLAR:

(Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşaat, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile

bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler)

ELETRONİK (İNTERNET) ORTAMDA MAL VE HİZMET SATIŞI YAPANLAR İÇİN GEÇİŞ TARİHLERİ:

(Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik

ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler.)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE BELEDİYE RUHSATLI OTELLER:

(Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle

konaklama hizmeti veren otel işletmeleri)

Bağımsız denetime tabi olan şirketler e-Defter tutmaları zorunludur.

e-Defter başvurusu nasıl yapılır ?

Elektronik Defter başvurusu yapmak için tüzel kişilerin Mali Mühür, gerçek kişilerin ise Mali Mühür veya

e-İmza temin ederek https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresinden başvurularını yapmaları

gerekir.

❖ TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU:

Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nun 64.

maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil

müdürlüklerinden alacakları “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ” Noterlere ibraz edilecektir.

Ancak; 27/01/2013 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6. maddesine

göre “Sicil tasdiknamesi; Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi

düzenlenmediği sürece geçerlidir.” Hükmüne göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki

koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belge notere ibrazı yeterlidir

Kaynak : İSMMMO

Leave A Comment

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)
Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)